CB6
Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.

CB7
Que o estudantado saiba aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

CB8
Que o estudantado sexa capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

CB9
Que o estudantado saiba comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.

CB10
Que o estudantado posúa as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

CG1
Desenvolvemento de competencias intelectuais, organizativas e comunicativas adecuadas no traballo académico e profesional.

CG2
Coñecer a Tecnoloxía Eléctrica aplicada a instalacións industriais, de xeración de enerxía eléctrica e aproveitamento de enerxías renovables.

CG3
Coñecer a Tecnoloxía Térmica aplicada a instalacións industriais, de xeración de enerxía eléctrica e aproveitamentos de enerxías renovables.

CG4
Identificar as características da xeración eléctrica española.

CG5
Identificar as características e compoñentes das instalacións de aproveitamento de enerxías renovables.

CG6
Saber aplicar as políticas de aforro e eficiencia enerxética.

CG7
Saber aplicar a normativa e regulamentación específicas relativas ás instalacións de enerxías renovables e coxeración.

CG8
Saber aplicar a normativa sobre impacto ambiental relacionado co sector enerxético e industrial.

CG9
Capacidade para analizar e implantar tecnoloxías emerxentes no ámbito da enerxía e o medioambiente.

CE1
Saber realizar proxectos das instalacións térmicas e eléctricas típicas dunha industrial ou dun aproveitamento enerxético.

CE2
Saber interpretar os efectos da aplicación de políticas enerxéticas e ambientais.

CE3
Saber realizar proxectos de Parques Eólicos.

CE4
Saber realizar proxectos de Sistemas Eólicos illados de rede.

CE5
Saber realizar proxectos de Instalacións Solares Térmicas.

CE6
Saber realizar proxectos de Instalacións Solares Fotovoltaicas conectadas a rede.

CE7
Saber realizar proxectos de Instalacións Solares Fotovoltaicas illadas de rede.

CE8
Saber realizar proxectos de Instalacións Xeotérmicas.

CE9
Identificar aplicacións das tecnoloxías de Células de Combustible e da tecnoloxía do hidróxeno.

CE10
Identificar as características e tecnoloxías do almacenamento de enerxía e as súas aplicacións.

CE11
Saber realizar proxectos de Instalacións de Biomasa.

CE12
Saber realizar proxectos de Instalacións de Coxeración.

CE13
Saber realizar estudos de Viabilidade de Instalacións de Enerxías Renovables.

CE14
Saber implantar na Empresa políticas de substitución, aforro e eficiencia enerxética.

CE15
Saber realizar auditorías enerxéticas.

CE16
Saber realizar auditorías ambientais.

CE17
Identificar características, infraestruturas e marco normativo do o sector enerxético español.

CE18
Coñecer as tecnoloxías de xeración mariñas.

CE19
Coñecer as tecnoloxías convencionais e emerxentes no ámbito da enerxía.

CE20
Capacidade para integrar as Competencias Específicas da 1 á 18 nos traballos e proxectos relacionados co sector enerxético e ambiental.

CT1
Desenvolvemento de pensamento crítico.

CT2
Capacidade para realizar unha investigación independente.

CT3
Capacidade de realizar un traballo interdisciplinario.

CT4
Desenvolvemento de técnicas de traballo avanzado en grupo e capacidade de liderado.

CT5
Capacidade no uso de tecnoloxías e xestión da información.

CT6
Capacidade de organización e planificación.

CT7
Desenvolvemento de rigor e responsabilidade no traballo.

CT8
Iniciativa e espírito emprendedor.

CT9
Motivación pola calidade.

CT10
Sensibilidade por temas medio ambientais.