Requisitos específicos de admisión

Preferiblemente estudos técnicos previos (Enxeñarías, Enxeñarías Técnicas, Arquitectura, Arquitectura Técnica).

 
A inscrición do estudantado no máster farase valorando o seu expediente académito e curriculo atendendo aos seus méritos.
Para poder valorar axeitadamente o curriculo do estudantado que desexe inscribirse no máster, é necesario que no dito curriculo apareza de forma clara e detallada os aspectos indicados a continuación:

 • É necesario achegar copia de expediente oficial no que figure a nota media da titulación.

Para que sexa posible a súa valoración é necesario especificar:

 • Entidade que imparte o curso
 • Duración/Datas
 • Presencial/semipresencial/a distancia
 • Breve explicación de contidos
 • Sistema de avaliación (exame, traballo, asistencia, etc…)

É necesario especificar:

 • Empresa.
 • Sector de actividade.
 • Duración contrato.
 • Breve descrición da actividades da empresa.
 • Descrición do traballos realizados dentro da empresa.

 

Perfil de ingreso

O estudantado do Máster en Enerxía e Sustentabilidade debe ter como mínimo coñecementos básicos de:

 • Electrotecnia
 • Termotecnia
 • Química Industrial
 • Economía Industrial

Tamén sería recomendable que dispuxese de coñecementos de mecánica de fluídos, instalacións eléctricas e instalacións térmicas.

Por tanto, o perfil de ingreso recomendado é un enxeñeiro, arquitecto, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico, Graduado en titulación relacionada coa enxeñaría ou a enerxía. Tamén, dependendo da especialidade realizada, poden encaixar no perfil recomendado, entre outros, licenciados en Ciencias Químicas ou Físicas ou similares.

Poderá acceder ao máster o estudantado que cumpra os requisitos de acceso establecidos no artigo 3 do RD 56/2005, do 21 de xaneiro. As titulacións sen requisitos adicionais de acceso son:

 • Enxeñaría Industrial, Máster en Enxeñaría Industrial
 • Enxeñaría de Minas
 • Grao en Enxeñaría da Enerxía
 • Enxeñaría Técnica Industrial
 • Grao en Enxeñaría Eléctrica
 • Grao en Enxeñaría Mecánica
 • Grao en Tecnoloxías Industriais
 • Enxeñaría Técnica en Industrias Forestais

A Comisión Académica poderá valorar outros requisitos ademais da titulación de grao de orixe, como idiomas, outros másteres ou cursos realizados en enerxía ou medioambiente, etc… Así mesmo, a comisión poderá decidir realizar probas de acceso ou entrevistas persoais.